WOJCIECH ANTONI LIPIŃSKI

 

      Wojciech Antoni Lipiński, urodził się 07 września 1944 roku w Warszawie (Warszawa-Wola), ojciec Antoni, matka Jadwiga Benedykta z domu Wolińska. Liceum ogólnokształcące ukończył w 1962. Stopień magistra otrzymał w 1967. Rozprawę doktorską, promotorem której był prof. dr hab. inż. Jerzy Hryńczuk, obronił w Politechnice Gdańskiej w dniu 25 listopada 1972. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w Politechnice Gdańskiej 22 stycznia 1977. Pracę dydaktyczną rozpoczął w lutym 1969 roku jako asystent w Politechnice Szczecińskiej.

o      Na stanowisko docenta (doc. dr hab. inż.) został mianowany pismem Ministra od 01 listopada 1977.

o      Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał 27 października 1983 w Warszawie.

o      Stanowisko profesora zwyczajnego od 01 września 1991 (mianowanie, Warszawa).

Badania naukowe prof. Wojciech Lipiński prowadził w dyscyplinach: Elektronika, Teleinformatyka,Elektrotechnika, Pedagogika.

Specjalności: Teoria pola elektromagnetycznego i radiotelekomunikacja, teoria obwodów i sygnałów (elektrotechnika teoretyczna), sieci i systemy teleinformatyki, metodyka i edukacja multimedialna (pedagogika).

 

       Prof. W. Lipiński pełnił obowiązki:

Prorektora Politechniki Szczecińskiej w miesiącach od 01 lipca 1982 do dnia 01 września 1982.

Dyrektora Instytutu Elektroniki i Informatyki PS w latach 01-X-1984 – 01-IX-1987.

Struktura Instytutu obejmowała 4 zakłady dydaktyczne 2 pracownie informatyczne (2 komputery SM-4, Odra 1204 i Odra 1325).

Dyrektora Instytutu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PS w latach 1993 – 2002.

Kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacji i Teorii Obwodów. Utworzył i zorganizował w okresie 1994 - 2002 dydaktykę teleinformatyki na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W latach 2002 - 2009 był opiekunem specjalności ”Teleinformatyczne Systemy Radiokomunikacji”.

Kierownika Katedry Edukacji Informatycznej i Technicznej US w latach 1994 – 2012.

 

Dorobek naukowy obejmuje 14 rozpraw, monografii i podręczników, 8 skryptów, 234 publikacji naukowych oraz 4 raporty badawcze podczas pobytu i pracy w zespole naukowym (Prof. Dr.-Ing. K. Oberretl, TU Dortmund RFN), finansowanej przez A. von Humboldt - Stiftung w latach 1982-84 oraz pobytu w okresie 1988-89. Prof. W. A. Lipiński pracował w projektach badawczych finansowanych przez MEN i KBN. W roku 1967 odbył 3 miesięczny staż w Wiedniu, w roku 1976 dwumiesięczny w Leningradzie. W latach 1969-1986 współpracował naukowo z prof. Ryszardem Sikorą.

 

Prof. Wojciech Antoni Lipiński był recenzentem rozpraw habilitacyjnych: Andrzeja Demenko, Andrzeja Krawczyka, Ryszarda Nawrowskiego, Piotra Krasonia, Jerzego Gołębiowskiego, Tadeusza Skoczkowskiego, Andrzeja Brykalskiego, Konstantego Gawrylczyka , Sławomira Iskierki, Wiesława Petersona.

Pod kierunkiem prof. W. A. Lipińskiego jako promotora obronione zostały rozprawy doktorskie: Piotra Krasonia, Jerzego Gołębiowskiego, Andrzeja Wyszkowskiego, Sławomira Iskierki, Karola Aniserowicza, Eugeniusza Kornatowskiego, Michała Żeńczaka i Michała Madałkiewicza.

Prof. W. A. Lipiński był recenzentem rozpraw doktorskich: Marka Kuny, Jacka Grochowalskiego, Włodzimierza Kamińskiego, Aliny Borkowskiej, Jerzego Gajdy, Andrzeja Romana, Marka Ziółkowskiego, Zdzisława Posyłka, Jadwigi Włodarskiej, Janusza Maja, Marii Zielińskiej, Mirosława Dopiery, Bernd Runge, Zbigniewa Weżgowca, Karola Bednarka, Sławomira Kwiećkowskiego, Elżbiety Majer, Grzegorza Żeglińskiego, Katarzyny Jamroszczyk, Marka Zaręby.

 

Zorganizował w latach 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego ogólnopolskie konferencje pedagogiczne. Był przewodniczącym Rady Naukowej tych konferencji. Tematyka konferencji „Multimedia w dydaktyce techniki i informatyki” i referaty wiodących profesorów zyskały uznanie społeczności akademickiej i nauczycieli regionu.

 

Prowadził/prowadzi wykłady:

Kierunek Elektrotechnika (od 1969 do 1981): Teoria pola elektromagnetycznego, Teoria obwodów, Miernictwo wielkości nieelektrycznych, Termodynamika techniczna.

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja (od 1984 do 2012): Teoria obwodów (Technika analogowa), Teoria pola elektromagnetycznego, Modulacja i detekcja, Sieci i systemy teletransmisyjne, Sieci komputerowe, Telefonia cyfrowa (ISDN, GSM, TETRA, DECT, UMTS, Telefonia IP), Satelitarne systemy telekomunikacji, Sprzęt sieciowy w teleinformatyce, Teoria informacji i kodowania. Prof. W. Lipiński był w latach 1984 - 2012 promotorem ponad 320 prac magisterskich i inżynierskich z Teleinformatyki.

Kierunek Informatyka (1991-2004): Wykłady: Elektronika (Wydział Informatyki), promotorstwo 13 prac inżynierskich i magisterskich (Informatyka, ZIP).

 

    Doc. dr hab. Wojciech Antoni Lipiński pełnił funkcje prezesa szczecińskich oddziałów PTETiS oraz PTC (Polskie Towarzystwo Cybernetyczne). Od 1970 roku jest członkiem SEP, decyzją Izby Rzeczoznawców SEP w Warszawie uzyskał (1981) tytuł rzeczoznawcy w specjalności „Cybernetyka Techniczna i Technika Pomiarowa”, nr 38/02 Warszawa 24-05-1981. Uczestniczył aktywnie w działalności SEP w okresie 1970-1981 oraz 2003-2006. Obecnie jest rzeczoznawcą i członkiem organizacji zawodowej SEP. Od 1990 roku jest członkiem Societas Humboldiana Polonarum.

 

v   Prof. Wojciech Antoni Lipiński był 9 lat, od roku 1993 do roku 2002, członkiem Senatu PS. W latach 1984 – 1987 był przewodniczącym Senackiej Komisji Informatyki w PS.

 

v   W roku akademickim 2002/2003 prof. W. A. Lipiński, jako członek Zespołu Oceniającego KAUT (Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych), opiniował cztery Wydziały prowadzące kierunek „Elektronika i Telekomunikacja”.

v   W grudniu 2008 uczestniczył jako recenzent panelowy grantów dyscypliny N 517 ( telekomunikacja ) w posiedzeniu uzgodnieniowym w MNiSW, recenzował w roku 2008 ogółem 13 grantów z dyscypliny telekomunikacja.

 

v   W czerwcu 2005 roku oraz w grudniu 2010 opiniował na zlecenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wniosek Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

v   W czerwcu 2006 roku opiniował na zlecenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wniosek Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

v   W styczniu 2007 roku opiniował na zlecenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wniosek Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT w Warszawie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

v   W maju 2007 roku opiniował na zlecenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wniosek Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

v   W czerwcu 2007 roku opiniował na zlecenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wniosek Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

v   W lipcu 2007 roku opiniował na zlecenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wniosek Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

 

    Prof. Wojciech Antoni Lipiński otrzymał dwie nagrody indywidualne i pięć zespołowych Ministra (Warszawa) oraz 28 nagród JM Rektora PS oraz 2 nagrody JM Rektora US. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1988 roku, Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1997 r. Srebrną odznakę nr 52 Polskiego Towarzystwa ETiS otrzymał w 2011 roku.